Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvod – v predmete služby sa jedná o kúpu KEG náplne a výpožičky prístrojov, pomôcok, zariadení (ďalej len prístroje) potrebné k čapovaniu piva z KEG sudov 30l a 50l od Ing. Ján Ondirko, IČO: 40 32 66 75 (ďalej len vlastník) nájomcovi (zákazník).
2. Predmet – nájomca si vypožičiava prístroje za odplatu, pričom patričné zaobchádzanie s prístrojom podmieni zložením kaucie(zálohy). Záloha sa vracia po predchádzajúcej kontrole prístroja.
3. Objednávka – nájomca objednáva zariadenie včas, najneskôr 24 hodín pred doručením, pričom pri viacerých záujemcoch o ich uspokojení rozhoduje vlastník.
4. Doručenie – v prípade, že je v predmete výpožičky je dovozné/zvozné, toto je vykonávané našou službou po kontaktovaní nášim kuriérom v deň donášky. V ostatných prípadoch je nutný vlastný odber po predchádzajúcom dohovore na 0904 93 77 43.
5. Platba – platba sa uskutočňuje v hotovosti, ak v čase preberania tovaru nájomcom predmetná platba (vrátane kaucie) nebola poukázaná na účet v Tatrabanka, a.s. Kaucia sa vracia v hotovosti, alebo prevodom na účet po prechádzajúcom dohovore.
6. Ochrana osobných údajov – osobné údaje slúžia na uspokojenie obchodných potrieb nájomcu a nebudú poskytnuté tretím osobám.
7. Reklamácie – prístroje sú nájomcovi poskytnuté v stave potrebnom na bezproblémové narábanie s nimi. V prípade pochybenia je možné nárokovať si na zľavu z úplaty prípadne o úplné zrušenie úplaty.
8. Obmedzenie predaja – alkohol a tabakové výrobky je možné predávať len osobám starším ako 18 rokov.
9. Záverečné ustanovenia – všetky právne vzťahy vznikajúce medzi vlastníkom a nájomcom sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré neupravujú tieto Obchodné podmienky sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka. Vlastník si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o týchto zmenách však musí nájomcu včas informovať.